Vì một nền Nông nghiệp bền vững
Video 04:14 - 19/10/2020
Vượt lên trên cả ý nghĩa là kênh tín dụng hỗ trợ dẫn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, gần 30 năm qua quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam vừa là công cụ, vừa là phương tiện hữu hiệu để giúp đỡ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển ngày càng nhiều, liên kết với nhau trong sản xuất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền nông nghiệp hàng hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.