Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Hướng dẫn số 02-HD/QHT ngày 05/9/2019 về công tác thông tin báo cáo hoạt động Quỹ HTND 02-HD/QHT 05/09/2019 26/12/2019
Hướng dẫn số 01-HD/QHT ngày 05/9/2019 về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng 01-HD/QHT 05/09/2019 26/12/2019
Văn bản số 8909/NHCS-TDNN ngày 11/12/2019 về chi trả phí ủy thác cho tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã 8909/NHCS-TDNN 11/12/2019 18/12/2019
Công văn số 83-CV/QHT, ngày 08/11/2019 về việc báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 83-CV/QHT 08/11/2019 21/11/2019
Văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 8055/NHCS-TDSV 30/10/2019 11/11/2019
Công văn số 27-CV/QHTTW ngày 10/5/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 27-CV/QHTTW 10/05/2019 23/05/2019
Công văn số 343-CV/HNDTW ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen 343-CV/HNDTW 03/04/2019 03/04/2019
Báo cáo số 05-CV/QHT ngày 22/02/2019 việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013 - 2018 05-CV/QHT 03/06/2019 03/04/2019
Công văn số 11-CV/QHTTW ngày 20/3/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về việc hạn chế rủi ro và phòng chống dịch bệnh đối với các dự án chăn nuôi lợr 11-CV/QHTTW 29/04/2019 29/03/2019
Báo cáo số 02-CV/QHTTW ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về kết quả hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 02-CV/QHTTW 26/02/2019 01/03/2019