Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Công văn số 109-CV/QHT, ngày 30/10/2018 về việc báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 109-CV/QHT 01/11/2018 07/12/2018
Quyết định về việc kiện toàn Ban vận động "Quỹ hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng 1490-QĐ/TU 23/03/2018 04/05/2018
Công văn số 1808/NHCS-TDNN ngày 12/4/2018 về việc chấm dứt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 1808/NHCS-TDNN 12/04/2018 20/04/2018
Công văn số 2564-CV/HNDTW ngày 24/02/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện phối hợp với Agribank tạo vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất 2564-CV/HNDTW 24/02/2017 13/03/2017
Công văn số 2541-CV/HNDTW ngày 21/02/2017 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 2541-CV/HNDTW 21/02/2017 13/03/2017
Công văn số 463 /NHNo-HSX, ngày 19/01/2017 về việc phối hợp thực hiện cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/ Tổ liên kết, Tổ cho vay lưu động 463 /NHNo-HSX 17/01/2017 10/02/2017
Thông báo Kết luận số 150-TB/HNDTW ngày 09/01/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân" giai đoạn 2016 - 2020 150-TB/HNDTW 19/01/2016 28/11/2016
Chương trình phối hợp số 01/CTPH-NHNN-HND-HLHPN giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 01/CTPH-NHNN-HND-HLHPN 23/06/2016 18/11/2016
Công văn số 2120-CV/HNDTW về việc phối hợp với Ngân hàng thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 2120-CV/HNDTW 06/10/2016 12/10/2016
Thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-HNDVN-AGRIBANK về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 01/TTLN-HNDVN-AGRIBANK 23/09/2016 12/10/2016