Tư liệu hình ảnh

Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân