Những dấu ấn cùng năm tháng
09:42 - 29/03/2016
* Ngày 16.7.1995, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký đồng ý thành lập Tổ chức Quỹ Hỗ trợ nông dân, theo công văn số 308/CV/HND của Ban Thường vụ TƯ Hội Nông dân Việt Nam trình duyệt.

* Ngày 26.7.1995, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký và ban hành Công văn số 4035/KTTH về việc Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam.

* Ngày 2.3.1996, Ban Thường vụ TƯ Hội Nông dân ra Quyết định số 80QĐ/HND về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ vốn cho nông dân, trước hết là nông dân nghèo có vốn sản xuất, có việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xóa đói giảm nghèo và làm giàu.
Ban Điều hành hoạt động Quỹ ở Trung ương gồm 6 đồng chí. Giúp việc cho Ban Điều hành có trưởng phòng, phó phòng và một số chuyên viên Ở tỉnh, thành, huyện thị xã có chuyên viên, cán bộ của Hội giúp việc. Ở xã do Ban Thường vụ Hội quản lý, phân công một Thường vụ chuyên trách và một cán bộ nghiệp vụ.

Ngày 13.5.1996, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Công văn số 320 CV/TƯ do đồng chí Lê Khả Phiêu ký về việc yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp xây dựng quỹ và hoạt động có hiệu quả theo đúng điều lệ của Quỹ Hỗ trợ nông dân và pháp luật của Nhà nước.

* Ngày 1.4.1997, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân bàn hành Quyết định số 200 QĐ/HND về việc thành lập Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ban Điều hành có trách nhiệm về tổ chức bảo toàn vốn, đảm bảo chi phí quản lý, bù đắp rủi ro trừ trường hợp ngoại lệ, bất khả kháng. Thực hiện chế độ kế toán và quản lý tài chính theo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước. Quỹ Hỗ trợ nông dân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng. Lãnh đạo Ban Điều hành:
Đ/c Lò Văn Inh - Phó Chủ tịch Thường trực - Trưởng ban
Đ/c Lê Anh Chiến - Phó trưởng ban kiêm Trưởng phòng Nghiệp vụ

Ngày 13.7. 1997, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân của HND Việt Nam gồm 6 phần: Quy định chung; vốn và quản lý vốn; hỗ trợ vốn cho nông dân; tổ chức quản lý và điều hành; khen thưởng, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.

Ngày 9.10.1999, Trung ương Hội Nông dân và Ngân hàng NNPTNT ký Nghị quyết Liên tịch số 2308/NQLT/1999 về việc “Thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định 67/1999/QĐ/TTg. Nội dung: Thành lập các tổ vay vốn để mở rộng cho hội viên vay và hợp đồng dịch vụ với các tổ vay vốn do Hội Nông dân thành lập. Chương trình này được thực hiện tại cấp cơ sở đối với phương án vay từ 10 triệu đồng trở xuống và chi trả hoa hồng theo quy định của Ngân hàng NNPTNT.

* Ngày 19.5.2000, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Công văn số 492/CP – KTTH về việc chuyển số vốn 40 tỷ đồng cho Hội Nông dân quản lý từ khoản vay Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

Ngày 25.6.2000, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân ban hành Quy chế xử lý rủi ro của Quỹ Hỗ trợ nông dân có 3 chương, 12 điều.

* Ngày 26.7.2001, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân có 6 chương, 24 điều.

* Ngày 23.1.2002, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân, Thủ tưởng kết luận: Quỹ Hỗ trợ của Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả. Trước đây, Chính phủ hỗ trợ 40 tỷ đồng từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo cho Quỹ này để làm vốn ban đầu hoạt động. Nay Chính phủ chuyển hẳn 40 tỷ đồng này cho Quỹ sử dụng lâu dài, góp phần thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn và tăng cường công tác xây dựng Hội.

Ngày 15.4.2003, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội ký văn bản liên tịch về việc tổ chức thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ – CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ, có 4 chương, 9 điều và mức phí không quá 0,22%/tháng, nếu cho vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn thì Tổ tiết kiệm và vay vốn được hưởng hoa hồng tối đa là 0,1% số tiền lãi của các tổ viên đã nộp ngân hàng. Ngân hàng CSXH trả 100% mức phí ủy thác đã ký kết nếu Hội Nông dân hoàn thành các chỉ tiêu thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác cụ thể.

Ngày 10. 7. 2006, tới dự Tổng kết 10 năm Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan phát biểu và ghi nhận: Quỹ đã góp phần tích cực giúp đỡ hộ nông dân gỡ khó khăn, xóa đói giảm nghèo và gắn kết tình làng nghĩa xóm ở nông thôn.

* Ngày 3.2.2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 61- KLTW về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.
Trong Kết luận ghi: Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét việc bổ sung cho quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội nông dân có thêm nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nông dân.

* Ngày 10.5.2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/ QĐ- TTg về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”. Trong Quyết định, tại mục b ghi rõ: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam với các nội dung sau:
- Trên cơ sở tổ chức và hoạt động đã có, đổi mới Quỹ Hỗ trợ nông dân thành tổ chức trực thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có điều lệ hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng.
- Năm 2011, Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng); từ năm 2012 - 2020, mỗi năm căn cứ vào tình hình cụ thể, ngân sách trung ương hỗ trợ thêm để tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thành lập quỹ; hằng năm hỗ trợ ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân các cấp.
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân phù hợp với các quy định hiện hành; trực tiếp quản lý, bảo toàn nguồn vốn; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động và hiệu quả hoạt động của Quỹ.
- Cơ quan phối hợp quản lý: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Ngày 15.11. 2011, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân bàn hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân gồm 8 chương, 44 điều. So với Điều lệ năm 2001 thì Điều lệ mới có thêm 2 chương và 16 điều, thêm mục các hoạt động tài chính khác theo quy định của pháp luật, thêm Chương 5 sáp nhập, chia tách và chế độ thông tin bảo mật.

* Ngày 16/3/2012, tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương với Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ đôn đốc Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố nghiêm chính thực hiện Quyết định 673 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ban điều hành Quỹ HTND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường