Nâng cao chất lượng quản lý Quỹ HTND
07:08 - 24/06/2014
Quỹ hỗ trợ nông dân được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thành lập tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 17/9/2012, trên cơ sở quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Quỹ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, hoạt động với nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn, phát triển vốn, có thu phí để chi phí cho hoạt động quản lý Quỹ ở các cấp.

Ảnh minh họa.

Quỹ được thành lập với mục đích: Hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập hợp hội viên nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Trong những năm qua, hoạt động của Quỹ hỗ trợ tiếp tục được củng cố và kiện toàn về cơ cấu tổ chức, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ các cấp dần đáp ứng yêu cầu; ngoài việc quản lý tốt nguồn vốn hiện có đang dư nợ tại các cơ sở; hàng năm thực hiện vận động xây dựng và tăng trưởng nguồn vốn ở các cấp. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã đề nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý hàng năm bổ sung tăng trưởng nguồn quỹ.

Hội Nông dân huyện, thành phố tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện, thành phố định kỳ hàng năm cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương để bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân cùng cấp, nhằm ngày càng hỗ trợ giúp cho nhiều hộ hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất.

Tính đến nay toàn tỉnh có nguồn vốn là 10,091 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Trung ương 5,95 tỷ đồng, nguồn của tỉnh 2,48 tỷ đồng, còn lại nguồn của huyện, thành phố, vận động đóng góp của cán bộ. hội viên nông dân), hiện đang dư nợ tại 11 huyện, thành phố, với 29 dự án sử dụng vào mục đích chăn nuôi, sản xuất, dịch vụ, giúp cho gần 487 hộ nông dân được vay vốn, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên và tạo việc làm mới và thời vụ cho hội viên trong lúc nông nhàn.Tiêu biểu là Hội Nông dân huyện Mai Châu, Lạc Thủy, Lạc Sơn đã thực hiện tốt công tác vận động xây dựng quỹ từ hội viên nông dân, doanh nghiệp.

Các mô hình điển hình thực hiện tốt việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả như dự án chăn nuôi dê hướng thịt tại xã Đồng Tâm, Lạc Thủy; dự án chăn nuôi bò sinh sản xã Ngọc Lương, Yên Thủy; dự án chăn nuôi lợn xã Dũng Phong, Cao Phong; dự án chăn nuôi trâu bò vỗ béo tại xã Thanh Hối, Tân Lạc. Với những nỗ lực của Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, qua đánh giá kết quả sau 2 năm thành lập đã đạt được những kết quả rất đáng được ghi nhận, ngoài việc sử dụng hiệu quả và bảo toàn phát triển nguồn vốn ngày càng có nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vượt khó vươn lên thoát nghèo, duy trì, nhân rộng mô hình tổ, nhóm, hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó vận động tập hợp được nông dân tham gia tổ chức Hội, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.

Tuy nhiên, Quỹ hỗ trợ ở các cấp vẫn còn một số tồn tại hạn chế chậm được khắc phục đó là: nhận thức của một số cán bộ Hội ở cơ sở còn hạn chế trong việc hiểu đúng về ý nghĩa mục đích của Quỹ hỗ trợ nông dân, chưa thực hiện chặt chẽ việc quản lý nguồn vốn nhất là nguồn vốn ở cơ sở tự vận động, còn thiếu phương pháp trong việc tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay vào đúng mục đích. Một số huyện, thành Hội chưa tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền nên việc tăng trưởng nguồn vốn chậm, chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn của cấp trên. Hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế, đa phần các tổ nhóm được vay vốn mới chỉ dừng lại ở mức độ bảo toàn nguốn vốn; một số tổ nhóm vay vốn sau khi hết chu kỳ vay không duy trì được tổ, nhóm; các mô hình hiệu quả được nhân rộng chưa nhiều, hiệu quả đạt được có ảnh hưởng về mặt xã hội chưa cao.

Để không ngừng thực hiện củng cố, kiện toàn Quỹ hỗ trợ nông dân đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả, trong thời gian tiếp theo các cấp Hội cần phải triển khai thực hiện tốt những nội dung cơ bản đó là.

Trước hết đội ngũ cán bộ Hội các cấp cần quán triệt sâu sắc mục đích, hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, hội viên nông dân sử dụng vốn vay đúng mục đích. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tập thể cá nhân có điều kiện quan tâm giúp đỡ hỗ trợ để vận động tăng trưởng nguồn vốn quỹ.

Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn và phí cho vay, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và những quy định, hướng dẫn của các cấp; phân công cán bộ có năng lực, trách nhiệm, sâu sát cơ sở để trực tiếp quản lý; thường xuyên củng cố kiện toàn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục ý thức trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Quỹ ở các cấp.

Vận động hội viên nông dân thực hiện liên kết sản xuất, thành lập các tổ nhóm, tổ hợp tác, để tổ chức các hình thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành, các đơn vị, các doanh nghiệp hỗ trợ các tổ nhóm nông dân về dạy nghề, về hạch toán quản lý, các phương pháp kỹ năng về marketting sản phẩm và hỗ trợ về vốn. Có như vậy nguồn vốn của Quỹ mới thực sự phát huy hiệu quả là giúp hội viên nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững, đó là mục đích và ý nghĩa tồn tại của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Nguyễn Thị Cẩm Phương - PCT TT Hội Nông dân tỉnh

Theo hoinongdan.hoabinh.gov.vn

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường