Quản lý nguồn cấp xã nơi chưa có Hội Nông dân huyện
09:24 - 24/06/2014
Câu hỏi: Những nơi có tổ chức Hội Nông dân cấp xã (xã, phường gọi chung là cấp xã), nhưng không có tổ chức Hội Nông dân cấp huyện (quận, huyện, thành phố gọi chung là cấp huyện), nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân cấp xã vận động được thì xử lý thế nào?

 

Trả lời: Những nơi có tổ chức Hội Nông dân cấp xã, nhưng không có tổ chức Hội Nông dân cấp huyện, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân cấp xã vận động được sẽ chuyển về Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh để quản lý và điều hành cho vay theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân ban hành kèm theo Quyết định số 908 - QĐ/HNDTW ngày 15/11/2011 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn số 45- HD/QHTTW ngày 16/11/2011 về nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Các thủ tục bàn giao vốn thực hiện theo Hướng dẫn số 841- HD/HNDTW ngày 11/9/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản