Đắk Lắk: Hiệu quả chính sách tín dụng cho hội viên, nông dân
15:46 - 19/08/2019
(Quỹ HTND)- Trong 5 năm qua (2014 - 2019), Hội ND tỉnh đã Chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi.
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện giải ngân tại xã Tân Hòa. Ảnh minh họa


Ban Thường vụ Trung ương Hội ND đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và bố trí cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách theo dõi, tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác tại cơ sở Hội; tham gia giám sát, hướng dẫn Tổ trưởng Tổ TK&VV, hộ vay vốn tại buổi giao dịch xã, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của các Tổ TK&VV ngay tại buổi giao dịch xã, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót.Chỉ đạo các Tổ TK&VV thực hiện bình xét công khai, dân chủ có sự giám sát của chính quyền thôn, xóm, Hội cấp xã và nhanh chóng hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ngân hàng giải ngân, không để đọng vốn.


Ngoài ra, các cấp Hội đã sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin, truyền thông của Hội để tuyên truyền nêu gương, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ủy thác, các hộ nông dân nghèo và đối tượng chính sách sử dụng vốn có hiệu quả. Các cấp Hội đã tổ chức trên 190.000 buổi với trên 16.350.000 lượt hội viên, nông dân nắm được chủ trương, chính sách, có cơ hội tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.


Tính đến 30/5/2019, các cấp Hội đã vận động thành lập và quản lý 1.360 Tổ TK&VV với 51.354 thành viên, bình quân 38 thành viên/Tổ TK&VV, thành viên là hội viên, nông dân chiếm 100%.


Hàng tháng đến ngày giao dịch tại xã Thường trực Hội ND cơ sở Hội đã gặp gỡ với Ban quản lý Tổ TK&VV để nắm bắt tình hình kết quả hoạt động trong công tác nhận ủy thác kịp thời năm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời hướng dẫn tổ viên Tổ TK&VV thực hiện giao dịch với Ngân hàng CSXH.


Nhìn chung, các Tổ TK&VV đã làm khá tốt các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi theo đúng hợp đồng đã ký, tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn đạt tỷ lệ bình quân trên 95%; 100% Tổ TK&VV tham gia hoạt động tiết kiệm đạt 100% thành viên tham gia gửi tiết kiệm. Đến 31/5/2019 tổng số dư tiền gửi tiết kiệm của các thành viên thuộc các Tổ TK&VV do Hội ND quản lý đạt trên 54,1 tỷ đồng, bình quân số dư tiền gửi tiết kiệm của mỗi Tổ đạt trên 38 triệu đồng và bình quân mỗi thành viên có số dư tiết kiệm 995.000 đồng. 


Để thực hiện tốt các nội dung nhận uỷ thác, công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ Hội Nông dân các cấp và Ban quản lý Tổ TK&VV đã được các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện. 100% Ban quản lý Tổ TK&VV, cán bộ cơ sở Hội được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các chế độ chính sách mới; Hội cấp tỉnh, huyện tổ chức 24 lớp tập huấn chuyên đề cho 3.608 cán bộ cấp huyện, cơ sở, Ban quản lý Tổ TK&VV. 15/15 huyện, thị, thành Hội đã chủ động đưa nội dung hoạt động ủy thác vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng công tác Hội.


Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện tham gia kiểm tra, giám sát với Ban đại diện Hội đồng quản trị hàng năm kiểm tra đến các huyện, cơ sở, tổ TK&VV theo đúng kế hoạch đề ra.


Thông qua hoạt động nhận uỷ thác vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là điều kiện, phương tiện vận động, tập hợp hội viên và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 

Phan Lệ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi