Quỹ HTND Nghệ An: Đạt hơn 60 tỷ đồng
15:37 - 10/06/2020
(Quỹ HTND)- Đến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 62.944,240 triệu đồng. Trong đó: Vốn do Trung ương uỷ thác đạt 17.700 triệu đồng; ngân sách tỉnh cấp: 25.500 triệu đồng; ngân sách huyện cấp: 13.190 triệu đồng; ngân sách xã cấp: 336 triệu đồng; hội viên đóng góp ủng hộ: 4.535.995 triệu đồng; vốn được bổ sung từ kết quả hoạt động: 1.624,945 triệu đồng; vốn vay: 57,3 triệu đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND hỗ trợ dự án "Chăn nuôi bò sinh sản" tại Vĩnh Sơn - Anh Sơn và nhiều dự án chăn nuôi trâu, bò ở các địa phương khác phát triển rất tốt, được nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh

Tính đến 31/5/2020, ngân sách tỉnh đã cấp cho Quỹ HTND tỉnh 25,5 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện cấp 13,240 tỷ đồng (Trong đó: Thành phố Vinh đã xây dựng nguồn Quỹ HTND đạt trên 02 tỷ đồng; 06 đơn vị cấp huyện đã xây dựng nguồn Quỹ HTND đạt trên 01 tỷ đồng là: Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Hoàng Mai; 03 đơn vị đạt gần 01 tỷ đồng là: Nghĩa Đàn; Quỳ Hợp, Đô Lương; có 07 xây dựng nguồn Quỹ HTND đạt từ 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng là: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thái Hòa, Tân kỳ, Con Cuông, Quỳ Châu; có 18 xã được ngân sách cấp gồm: Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), Tây Thành, Đồng Thành (Yên Thành), Bồng Khê, Chi Khê, Châu Khê, Thạch Ngàn (Con Cuông), Hưng Dũng, Hưng Hòa, Hưng Chính, Nghi Đức, Nghi Liên, Nghi Kim, Nghi Phú, Nghi Ân, Đông Vĩnh, Vinh Tân (thành phố Vinh), Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn), 180 xã vận  động Quỹ HTND chuyển lên huyện quản lý‎.


Sáu tháng đầu năm 2020 ngân sách huyện cấp bổ sung xây dựng Quỹ HTND 700 triệu đồng, gồm các đơn vị: thành phố Vinh 300 triệu đồng, Hoàng Mai 200 triệu đồng, Con Cuông 100 triệu đồng, Kỳ Sơn 100 triệu đồng ; ngân sách xã cấp bổ sung 37 triệu đồng; hội viên đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ HTND 316,166 triệu đồng gồm: Diễn Châu 204 triệu đồng, Hoàng Mai 20 triệu đồng, Kỳ Sơn 25,7 triệu đồng, Nghĩa Đàn 10 triệu đồng, Quỳ Châu 49,266 triệu đồng, Quế Phong 7,2 triệu đồng.
 
 
Năm tháng đầu năm đã triển khai cho vay 21 dự án, 105 hộ với tổng số tiền vay 4.114 triệu đồng. Tính đến 31/5/2020, Quỹ HTND tỉnh và huyện đang cho vay 61.592,870 triệu đồng (còn 1.351,370 triệu đồng mới vận động được đã chuyển về Quỹ HTND cấp huyện quản lý để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.
 
 
Nguồn TW Hội ủy thác: 17.700 triệu đồng, đã đầu tư xây dựng 33 mô hình ở 14/21 huyện, thành, thị, với 436 hộ vay. Trong đó: Chăn nuôi 26 dự án (chiếm 78,8%), trồng trọt 5 dự án (chiếm 15,2%, chế biến 01 dự án (chiếm 3%), trang trại tổng hợp 01 dự án (chiếm 3%).
 

Nguồn ngân sách tỉnh cấp và tăng trưởng: 26.700 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh cấp đạt 25.500 triệu đồng; tăng trưởng 1.200 triệu đồng), đã đầu tư xây dựng 70 mô hình ở 20/21 huyện, thị với 819 hộ vay. Trong đó: Chăn nuôi 52 dự án (chiếm 74,3%), trồng trọt  8 dự án (chiếm 11,4%), dịch vụ, làng nghề 06 dự án (chiếm 8,6%), trang trại tổng hợp 3 dự án (chiếm 4,3%), nuôi trồng thủy sản 01 dự án (chiếm 1,4%).
 
 
Nguồn cấp huyện quản lý: 17.192,870 triệu đồng cho 195 dự án với 624 hộ vay. Trong đó: Chăn nuôi 189 dự án (chiếm 97,%), trồng trọt 6 dự án (chiếm 3%).
 
 
Nhìn chung các dự án vay vốn Quỹ HTND trong toàn tỉnh đều phát huy tốt hiệu quả của nguồn vốn, tạo động lực phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, nhất là các làng nghề, chi Hội nghề nghiệp, mô hình tổ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh…phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
 
Một số dự án phát huy tốt hiệu quả và được địa phương quan tâm nhân rộng như các dự án chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, dê) sinh sản tại các huyện miền núi đã phát huy được lợi thế về kinh nghiệm chăn nuôi của đồng bào, nguồn thức ăn cho gia súc phong phú, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu nên dịch bệnh ít xẩy ra, đàn gia súc phát triển tốt, đem lại giá trị kinh tế cao. Điển hình như: Dự án Tổ Hội nghề nghiệp Chăn nuôi bò sinh sản giống 3B tại Vĩnh Sơn -  Anh Sơn.


Bên cạnh Quỹ HTND tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư vốn xây dựng các làng nghề, như làng nghề chế biến nông sản, thủy, hải sản và mộc dân dụng…  Điển hình như: Tương Nam Đàn ở Thị trấn Nam Đàn; chế biến, sản xuất nước mắm ở Nghi Hải, Nghi Thủy - Cửa Lò,  Quỳnh lập, Quỳnh Dị - thị xã Hoàng Mai; Quỳnh Thuận, Quỳnh Long  - Quỳnh Lưu; Diễn Ngọc - Diễn Châu; chế biến Hải sản đông lạnh xuất khẩu ở Quỳnh Phương - Hoàng Mai , các dự án nuôi trồng thủy hải sản tại Diễn Trung - Diễn Châu, Nghi Quang - Nghi Lộc, các làng nghề làm mộc dân dụng ở Xuân Hòa, thị trấn - huyện Nam Đàn, Thái Sơn - huyện Đô lương, đóng tàu tại Quỳnh Lập - Hoàng Mai. Các dự án đã thu hút và giải quyết việc làm cho hàng trăm  lao động ở nông thôn và cho thu nhập ổn định với  mức thu nhập bình quân từ  5 - 7 triệu đồng/người/tháng.
 
 
Ngoài ra thực hiện đề án về đầu tư phát triển các loại cây có múi của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Quỹ HTND tỉnh đầu tư vốn xây dựng và phát triển các dự án trồng cam ở Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ và Yên Thành góp phần xây dựng thành công thương hiệu cam Vinh. Mặt khác để tận dụng được các phế thải từ nông nghiệp đưa vào tái sản xuất và tận dụng thời gian nông nhàn của bà con góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, Quỹ HTND tỉnh đã đầu tư vốn xây dựng các dự án trồng nấm tại các huyện Yên Thành, Tân Kỳ….
 
 
Có thể nói rằng các dự án vay vốn Quỹ HTND đã bám chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, phát huy tốt lợi thế của từng vùng, miền góp phần phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho bà con nông dân. 


Bên cạnh đó còn tạo điều kiện liên kết các nhóm Nông dân cùng sở thích về sản xuất, kinh doanh tạo nên vùng sản xuất hàng hóa tập trung có chất lượng cao và sản lượng lớn; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để hạn chế rủi ro. Đến nay Hội ND toàn tỉnh đã thành lập được 89 tổ Hội nghề nghiệp, 03 chi Hội nghề nghiệp (Trong đó 32 chi, tổ Hội nghề nghiệp đã vay vốn từ Quỹ HTND).
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội nhận ủy thác với ngân hàng CSXH cho 70.716 hộ vay 2.545,7 tỷ đồng 24 chương trình vay  (tăng 27 tỷ đồng so với cuối năm 2019) tại 1.979 Tổ TK&VV. Trong đó, 2.050 Tổ xếp loại tốt (chiếm 88,82%), 206 Tổ xếp loại khá (chiếm 8,93%). Số dư tiền gửi tiết kiệm 132.299 triệu đồng (tăng 4.721 triệu đồng so với đầu năm), có 72.635 hộ tham gia gửi tiết kiệm (chiếm tỷ lệ 102,7%), bình quân tiền gửi tiết kiệm đạt 119.354 đồng/hộ/tháng.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh vẫn trực tiếp kiểm tra 10/21 huyện, thành, thị Hội về hoạt động nhận uỷ thác vốn vay qua Ngân hàng CSXH; hoạt động Quỹ HTND và các dự án vay vốn Quỹ. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng quy định.
 

Thời gian tới, Quỹ HTND ưu tiên cho vay vốn Quỹ HTND tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế liên kết theo Tổ hợp tác, Hợp tác xã, chi, tổ Hội nghề nghiệp... phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động nông thôn; liên doanh, liên kết, sản xuất hàng hoá, tăng sản lượng, chất lượng, đầu ra ổn định, đảm bảo sản xuất, kinh doanh có lãi, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

Nguyệt Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi