Đồng Tháp: Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại địa phương
11:23 - 20/01/2023
(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các dự án đầu tư vốn Quỹ HTND triển khai tại địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả đã tác động lớn đối với tập quán canh tác, chăn nuôi của hộ hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
Nhiều mô hình vay vốn Quỹ phát triển tốt, hội viên, nông dân thu được sản phẩm có chất lượng cao, giúp gia tăng thu nhập


Thực hiện kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí Thư và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 21/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Quỹ HTND. Vào đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh đã xây dựng kế hoạch sử dụng vốn và có văn bản chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ HTND cấp huyện đẩy mạnh công tác vận động phát triển nguồn vốn Quỹ HTND từ nguồn ngoài ngân sách cấp.


Đến nay, có 12/12 huyện, thành Hội xây dựng được nguồn Quỹ HTND, đạt mức từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng. Có 05 huyện trên 01 tỷ, 07 huyện từ 500 triệu đến 01 tỷ.


Hiện, tổng nguồn vốn vận động Quỹ HTND các cấp trong Tỉnh đạt số tiền là: 55.837.714.000 đồng. Trong đó: Cấp Tỉnh: 20.950.000.000 đồng, tăng 350.000.000 đồng so với năm 2021; Cấp huyện có 12/12 đơn vị Hội Nông dân cấp Huyện vận động Quỹ HTND, tính chung tổng nguồn vốn được: 13.981.600.000 đồng, tăng 1.035.400.000 đồng; Cấp cơ sở: 139/139 cơ sở Hội vận động Quỹ HTND với tổng nguồn vốn tính chung được 11.634.538.000 đồng, tăng 1.260.920.000 đồng.


Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Hội và Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành Tỉnh, cấp uỷ, chính quyền huyện, thành phố và cơ sở trong Tỉnh; sự đồng thuận của cán bộ, hội viên Nông dân… Từ đó, việc lựa chọn địa bàn trọng điểm, mô hình mang tính chất định hướng, đối tượng có nhu cầu vốn biết sử dụng vốn hiệu quả…để xây dựng dự án đầu tư được thuận lợi.


Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương và nguồn vốn Tỉnh, Quỹ HTND Tỉnh đã ủy thác cho Quỹ HTND cấp huyện, thành phố trực tiếp giải ngân  và quản lý dự án. Cán bộ nghiêp vụ của Ban Điều hành Quỹ HTND Tỉnh thẩm định hộ vay, hồ sơ và giám sát quy trình thực hiện dự án từ khâu bình xét đến khi giải ngân đồng thời kiểm tra sau giải ngân 30 ngày và theo định kỳ trong quá trình vận hành dự án.


Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương, Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương phê duyệt và đã giải ngân cho vay 20 dự án, 229 hộ vay với số tiền 10.400 triệu đồng. (trong đó có 05 dự án chăn nuôi chiếm 25%, 14 dự án trồng trọt chiếm 70%, 01 dự án tiểu thủ công nghiệp chiếm 05%). Thu hồi vốn 11 dự án đến hạn, số tiền 5.200 triệu đồng, với 122 hộ vay đạt 100% kế hoạch.


Nguồn vốn Trung ương uỷ thác cho vay là 20 dự án, 229 hộ vay với số tiền 10.400 triệu đồng. (trong đó có 05 dự án chăn nuôi chiếm 25%, 14 dự án trồng trọt chiếm 70%,01 dự án tiểu thủ công nghiệp chiếm 05%).


Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đã giải ngân cho vay 33 dự án, số tiền 20.950 triệu đồng với 421 hộ vay. (trong đó có 23 dự án chăn nuôi chiếm 69,7%, 10 dự án trồng trọt chiếm 30,3%). Thu hồi vốn 10 dự án đến hạn, số tiền 7.978 triệu đồng, 148 hộ vay đạt 100% kế hoạch.


Nguồn vốn vận động ở cơ sở hiện tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn vận động Quỹ HTND với 53 dự án, số tiền là 55.837.714.000 đồng, 1.946 hộ vay.


Các hộ tham gia dự án vay vốn có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm… Qua đó, từ các mô hình sản xuất đã hình thành các tổ hợp tác liên kết sản xuất có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Định kỳ hàng tháng các Tổ Liên kết sản xuất duy trì sinh hoạt tổ, nội dung sinh hoạt phong phú, với sự tham gia của Ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi, học tập, truyền đạt các kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, tìm đầu ra cho sản phẩm…đồng thời, thông qua đó đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi tư duy “Sản xuất nông nghiệp” sang tư duy ‘Kinh tế nông nghiệp”; Lấy lợi ích kinh tế làm động lực để tập hợp Nông dân vào Hội, coi trọng phương châm “Vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân” nhằm tập hợp đông đảo Nông dân vào tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Chi, Tổ hội, nhất là việc chuyển đổi  sinh hoạt và hoạt động của Chi, Tổ hội từ mô hình theo địa bàn dân cư sang mô hình theo nghề nghiệp, làng nghề...


Bên cạnh đó, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội Nông dân Tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành Hội, cơ sở Hội và Chi, Tổ hội lòng ghép các hoạt động Hội thông qua sinh hoạt chi, tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ, Hội quán... để tuyên truyền về 25 năm thành lập Quỹ HTND; tuyên truyền về Quyết định số 4682- QĐ/HNDTW, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tiếp tục giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong quí 1 và quí 2 năm 2022, để  từ đó thấy rõ hơn sự quan tâm của Trung ương Hội đối với Hội viên, Nông dân; tuyên truyền các dự án, mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi, trồng trọt từ nguồn vốn Quỹ HTND có hiệu quả; tuyên truyền về tín dụng đen và các tệ nạn xã hội… tổng số có 2.977 lượt hội viên, nông dân.


Một số dự án, mô hình hoạt động có hiệu quả, điển hình như: Dự án chăm sóc cây xoài theo hướng hữu cơ xã Tân Thuận Tây, dự án nuôi lươn thương phẩm xã Phú Thọ và xã An Long huyện Tam Nông; các dự án trồng hoa kiểng tại phường An Hòa, thành phố  Sa Đéc, xã Bình Thạnh huyện Cao Lãnh; dự án tăng năng suất cây Thanh Long ruột đỏ tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung; các dự án sản xuất chanh, nhãn theo tiêu chuẩn an toàn ở huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò; Các dự án sản xuất Sầu riêng theo tiêu chuẩn an toàn ở huyện Cao Lãnh, Tháp Mười và Châu Thành…


Có thể nói, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp cho nhiều hộ gia đình hội viên Nông dân có điều kiện tăng thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tập trung các ngành hàng theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Tỉnh và ngành hàng có thế mạnh của từng địa phương, góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình hội viên Nông dân.

Khánh Giang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường