Thái Nguyên: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 51 tỷ đồng
16:54 - 25/07/2022
(Quỹ HTND) Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 51,499 tỷ đồng, tăng 7,791 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trong đó: nguồn TW Hội ủy thác 13,150 tỷ đồng, nguồn cấp tỉnh 28,340 tỷ đồng, nguồn cấp huyện đạt 10,009 tỷ đồng.
Hoạt động vay vốn Quỹ HTND đã giúp hàng nghìn lượt hộ nông dân có điều kiện mở rộng quy mô phát triển sản xuất, tăng thu nhập


Sáu tháng đầu năm 2022, 08/09 huyện, thành phố được ngân sách cấp bổ sung 500 triệu đồng. Trong đó: 03 huyện đạt trên 01 tỷ đồng Phổ Yên (2,680 tỷ đồng), Định Hóa (1,800 tỷ đồng), Đại Từ (1,094 tỷ đồng); 06 huyện có nguồn vốn từ 500 đến 1 tỷ đồng: Võ Nhai (1 tỷ đồng),TP Thái Nguyên (850 triệu đồng), Phú Bình (835,4 triệu đồng), Phú Lương (600 triệu đồng), Sông Công (650 triệu đồng), Đồng Hỷ (500 triệu đồng).
 

Tổng nguồn Quỹ cấp cơ sở vận động đạt 2.759,4 triệu đồng tăng 75,5 triệu đồng. Toàn bộ nguồn vốn cơ sở xây dựng được chuyển lên huyện quản lý theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ HTND. Các đơn vị cấp cơ sở xây dựng được nguồn vốn cao: Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên
 

Trong năm 2021, Hội ND tỉnh Thái Nguyên đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua Đề án “Bổ sung vốn điều lệ Quỹ HTND tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025”. Ngày 07/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ HTND tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã thủ tục lập kế hoạch/đề án cấp vốn điều lệ cho Quỹ HTND cấp huyện. Đến nay đã có 8/9 đơn vị đã được phê duyệt đề án Quỹ HTND, giai đoạn 2021- 2025.
 

Đến ngày 31/5/2022, tổng nguồn Quỹ HTND đã giải ngân 51,499 tỷ đồng cho 1.187 hộ vay thực hiện 115 dự án. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 13,150 tỷ đồng cho 314 hộ vay để thực hiện 25 dự án, bình quân một dự án đạt 526 triệu đồng, một hộ vay đạt 41,8 triệu đồng; tỷ lệ đầu tư dự án trồng trọt chiếm 48%, chăn nuôi chiếm 52%. Nguồn cấp tỉnh 28,340 tỷ đồng cho 617 hộ vay để thực hiện 56 dự án, bình quân một dự án đạt 45,9 triệu đồng; tỷ lệ đầu tư dự án trồng trọt 44,6%, chăn nuôi 35,6%, thủy sản 7,1%, làng nghề 12,5%. Nguồn cấp huyện đạt 10,009,4 tỷ đồng, cho 268 hộ vay thực hiện 35 dự án, bình quân một dự án đạt trên gần 286 triệu đồng, một hộ vay đạt trên 37,3 triệu đồng; tỷ lệ dự án chăn nuôi 44,44%, trồng trọt 38,89%, thủy sản 14% và ngành nghề 2,78%.
 

Trong quá trình thực hiện dự án, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh trực tiếp thẩm định, giải ngân nguồn Quỹ TW Hội ủy thác và nguồn cấp tỉnh. Các dự án được thực hiện đúng, đầy đủ các khâu trong quy trình cho vay, được đầu tư đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn.
 
 
Dự án được cấp xã xây dựng lên xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên nông dân nên đã đóng góp phần tăng thu nhập cho các hộ vay vốn; chuyển dịch cơ cấu lao động, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn hơn; các hộ vay vốn tự liên kết thành nhóm hộ, tổ liên kết xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ đã trở lên khá giàu, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 

Hoạt động Hội ND các cấp nhất là cấp cơ sở được tiếp thêm nguồn lực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân. Qua đó, vị thế và vai trò của Hội được nâng lên, thu hút thêm hội viên nông dân tham gia vào tổ chức Hội, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước đến hội viên, nông dân.
 
 
Một số mô hình điển hình như: Chăm sóc chè theo hướng hữu cơ” tại Tức Tranh, Vô Tranh, huyện Phú Lương; tổ hợp tác chăn nuôi bò thương phẩm tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ; trồng và chăm sóc chè tại Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân; trồng đào thế, đào cảnh ở Cam Giá, thành phố Thái Nguyên; nuôi ốc nhồi sinh sản tại xã Định Biên, huyện Định Hóa; phát triển nghề làm tương truyền thống tại xã Úc Kỳ, chăn nuôi gà mái đẻ tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình; trồng và chăm sóc cây Chuối Tiêu hồng xã Quân Chu, huyện Đại Từ; sản xuất rau an toàn trong nhà lưới tại xã Đông Cao, TP Phổ Yên... Nhiều sản phẩm từ thực hiện dự án Quỹ HTND đã trở thành sản phẩm chủ lực địa phương và được đăng ký sản phẩm OCOP, được Hội ND tỉnh trao tặng danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.
 

Để hỗ trợ vốn sản xuất cho hội viên, nông dân, hiện, 9/9 huyện, thành ký thỏa thuận phối hợp với chi nhánh NHNo cùng cấp. Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2022 đạt 1.563,633 tỷ đồng, thông qua 754 Tổ vay vốn, với 13.130 thành viên vay.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH ủy thác cho 23.877 hộ vay 1.112,306 tỷ đồng thông qua 808 Tổ TK&VV. Hàng năm, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực triển khai đánh giá phân loại các Tổ TK&VV theo định kỳ. Theo đó, có 787 Tổ TK&VV xếp loại tốt; 44 Tổ loại khá. Có 840 Tổ TK&VV thu tiết kiệm đạt 47.454 triệu đồng với 26.239 tổ viên. Có 06 đơn vị quản lý tốt, nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả và không để nợ quá hạn: Thành phố Phổ Yên và huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai và Sông Công.
 
 
Sáu tháng dầu năm, các cấp Hội còn phối hợp các cấp Hội đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng Quỹ HTND cho 133 cán bộ Hội các cấp; 107 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.396 lượt hội viên nông dân. Hội ND tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viettel Thái Nguyên tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 100 hộ vay vốn Quỹ HTND về kỹ năng đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử VOSO, POSTMART.VN.
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề Quỹ HTND, chương trình phối hợp với ngân hàng năm 2022, đòng thời tiến hành kiểm tra được 152 cuộc tại 298 đơn vị và hộ vay vốn.
Qua công tác kiểm tra cho thấy các cấp Hội cơ bản thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định, các hộ vay vốn đã sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, đã phát hiện và chỉ đạo Hội ND huyện và cơ sở khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại.
 

Nhằm tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Qũy HTND, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ HTND tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, gắn với ký kết giao ước thi đua Hội ND tỉnh với Hội ND các huyện, thành về công tác xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ. 
 
 
Bên cạnh đó, Quỹ HTND tỉnh còn chủ động phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng 01 phóng sự 05 tin, bài, Báo Dân Việt xây dựng 10 tin, bài về hoạt động thẩm định, giải ngân và các mô hình vay vốn Quỹ HTND hiệu quả; ngoài ra còn thường xuyên phối hợp Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, trung ương; các phương tiện thông tin đại chúng; trang website của Hội; để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND, biểu dương những hội viên nông dân làm kinh tế giỏi, các mô hình kinh tế sử dụng nguồn vốn vay Quỹ HTND có hiệu quả.
 

Nhìn chung, thông qua hoạt động vay vốn Quỹ HTND đã giúp hàng nghìn lượt hộ nông dân có điều kiện mở rộng quy mô phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống và làm giàu chính đáng.
Xuân Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản