Kiên Giang: Hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân
04:21 - 22/03/2022
(Qũy HTND) – Nhờ nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều nông dân ở địa phương đã mạnh dạn đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Các mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND đều có tính khả thi và đạt hiệu quả, giúp phát huy được thế mạnh của các địa phương trong lĩnh vực trồng trọtHàng năm, Ban vận động Quỹ HTND các cấp đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND.


Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn; tài liệu hướng dẫn cho các cơ sở Hội trong việc vận động xây dựng Quỹ HTND và các văn bản chính sách mới liên quan; lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ HTND; tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xây dựng các video về những mô hình hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ.


Đồng thời, các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc vận động, xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND, tạo được sự tin tưởng và đồng thuận. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn xây dựng mục tiêu thi đua cụ thể và khuyến khích các cấp Hội triển khai.


Nguồn vốn vay từ Quỹ HTND các cấp đã có những tác động tích cực trong việc phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp tại nhiều địa phương trong tỉnh nhằm giúp các cấp Hội tập hợp, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia vào mô hình các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để cùng phát triển.


Công tác phát triển nguồn vốn Quỹ HTND được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh có 15/15 huyện, thành phố phát triển được Quỹ HTND. Có 9 huyện đạt dưới 500 triệu đồng, 06 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên; có 14/15 huyện được cấp vốn từ ngân sách.


Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND phát triển được cùng với nguồn vốn quay vòng theo chu kì, các cấp Hội đã kịp thời giải ngân hỗ trợ hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở các địa phương phát triển.


 Các dự án vay vốn Quỹ HTND đều khả thi và đạt hiệu quả kinh tế, phát huy tốt thế mạnh của các địa phương trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cũng như góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.


Đối với cấp xã, có 140/140 xã, thị trấn tổ chức vận động Quỹ HTND và tất cả đã chuyển vốn về huyện quản lý, trong đó có 107 xã đạt trên 100 triệu đồng, 28 xã đạt dưới 100 triệu đồng, 08 xã đạt dưới 50 triệu đồng.


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đến nay đạt trên 42.737 triệu đồng. Hội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết Đề án “Thành lập Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2013-2020”.


Đồng thời, tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND tại các huyện Giồng Riềng, Giang Thành, Kiên Lương, ban hành kế hoạch tổ chức sơ, tổng kết các mô hình dự án đầu tư từ nguồn vốn Quỹ HTND năm 2021.


Kết quả cho vay, quản lý, sử dụng vốn Quỹ từ vốn TW ủy thác có kết quả cho vay trong kỳ với 48 hộ vay 2 tỷ đồng tại 04 dự án. Trong đó có 02 dự án trồng trọt (chiếm 50%); 02 dự án thủy sản (chiếm 50%). Kết quả thu nợ 623 triệu đồng tại 02 dự án; dư nợ cuối kỳ đạt 5.892 triệu đồng gồm 154 hộ vay thông qua 13 dự án.


Kết quả cho vay trong kỳ vốn tỉnh của nguồn với 213 hộ vay 6.100 triệu đồng tại 18 dự án. Trong đó: Có 06 dự án trồng trọt (chiếm 33%); 09 dự án thủy sản (chiếm 50%), 3 dự án chăn nuôi (chiếm 17%). Kết quả thu nợ của 235 hộ vay với 5.656 triệu đồng tại 21 dự án; dư nợ cuối kỳ đạt 16.102 triệu đồng với 602 hộ vay tại 54 dự án.

 
Kết quả cho vay trong kỳ vốn huyện triển khai với 579 hộ vay 10.285 triệu đồng của 87 dự án; kết quả thu nợ 95 dự án có số tiền 8.213 triệu đồng với 565 hộ vay. Dư nợ cuối kỳ của 213 dự án với số tiền 18.826 triệu đồng gồm 1.278 hộ vay.


Hội ND các cấp xác định  tầm quan trọng của nguồn vốn vay và luôn ưu tiên thực hiện giải pháp vận động phải đi đôi với hỗ trợ hội viên, nông dân. Hàng năm, các cấp Hội cũng luôn sát sao, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn lực, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm giúp đỡ hội viên, nông dân ổn định cuộc sống.


Nhờ có vốn, có kiến thức đã góp phần giúp cho các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng và triển khai đạt kết quả thiết thực; trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 


Nhiều hộ hội viên, nông dân đã vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ SXKD giỏi. Các cấp Hội phát động và đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi năm 2021 được 134.326 hộ, đạt 101,9% kế hoạch.


Phong trào tiếp tục phát triển, đã xuât hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và đâu tư mô rộng sản xuất, kinh doanh, đã hình thành các mối liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Từ nguồn vốn Quỹ HTND, tại nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình hay, mang lại giá trị kinh tế và đạt lợi nhuận cao. Việc triển khai các mô hình, dự án còn giúp hội viên, nông dân trong tỉnh có thêm điều kiện được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đem áp dụng vào sản xuất để gia tăng sản lượng và thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.


Tiêu biểu như: Mô hình dịch vụ, trồng lúa của ông Nguyễn Thanh Hồng xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất với tổng doanh thu 1.510.000.000 đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao đồng thường xuyên (hoặc thời vụ).


 Mô hình sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, trồng cây chanh, nuôi cá của ông Ngô Thọ Hòa, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành với tổng doanh thu 1.250.000.000 đồng/năm, tạo việc làm cho 50 lao đồng thường xuyên (hoặc thời vụ).


Ông Trương Văn Dô (Mắm 8 Dô) xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng với tổng doanh thu 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao đồng thường xuyên (hoặc thời vụ); mô hình nuôi tôm - cua – lúa của ông Bùi Hải Nhìn xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh với tổng doanh thu 450 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 7 lao đồng thường xuyên (hoặc thời vụ).

 
Trong những năm gần đây, xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là cơ hội khởi nghiệp mới ở nông thôn và là cách để cải thiện cuộc sống cho người dân một cách thiết thực nhất tại mỗi địa phương nên các cấp Hội đã thường xuyên vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.


 Sau khi đã xây dựng được một số mô hình có những sản phẩm tốt, các cấp Hội lại tiếp tục hướng dẫn và đồng hành cùng bà con nông dân hình thành nên những sản phẩm OCOP đạt chất lượng và có thương hiệu ở địa phương.


Bên cạnh đó, để tận dụng và phát huy tốt các lợi thế sẵn có của từng địa phương, các cấp Hội trong tỉnh còn xây dựng và hướng dẫn hội viên, nông dân đầu tư phát triển các dự án, mô hình sản xuất theo hướng liên kết.


 Nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần không nhỏ vào việc hạn chế tệ nạn cho vay qua tín dụng đen, góp phần giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn. Đồng thời, khuyến khích hội viên, nông dân gia tăng tinh thần nhiệt huyết, tập trung đầu tư làm ăn phát triển kinh tế để nâng cao đời sống và vươn lên khá, giàu. Đồng thời, thông qua các mô hình, dự án được triển khai đã giúp đưa nội dung hoạt động và các phong trào của Hội ngày càng đi vào vào thực chất, thu hút hội viên, nông dân vào tổ chức Hội.


Các cấp Hội còn tạo điều kiện và khuyến khích hội viên, nông dân chủ động tham gia liên kết để hình thành các nhóm nông dân cùng sở thích về sản xuất, kinh doanh. Từ đó tạo nên những vùng sản xuất hàng hóa tập trung có chất lượng cao và sản lượng lớn; đồng thời, bà con có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để hạn chế thấp nhất sự rủi ro. 


Vốn Quỹ HTND đã giúp hàng nghìn lượt hội viên, nông dân xây dựng thành công các mô hình theo phương thức nhóm hộ để cùng liên kết sản xuất, kinh doanh một loại sản phẩm giúp gia tăng giá trị.  


Nhìn chung, các mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND đều có tính khả thi và đạt hiệu quả, giúp phát huy được thế mạnh của các địa phương trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi của tỉnh và hiện đang được các cấp Hội tiếp tục triển khai nhân rộng tại địa phương.


Đi đôi với hoạt động giải ngân nguồn vốn và hỗ trợ hội viên, nông dân, Hội ND tỉnh cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ bà con thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng nông sản nhằm gia tăng giá trị và thu nhập cho bà con nông dân.


Việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, xây dựng nông thôn mới đồng thời, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.


Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất ở nhiều lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt.  Bên cạnh đó, có nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND đã xây dựng được các mô hình Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh; góp phần giúp hội viên, nông dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm.


Ðể phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội ND các thường xuyên chỉ đạo và phối hợp với Hội ND các cấp tiến hành việc khảo sát đối với các hộ có nhu cầu vay vốn. Từ nguồn vốn Quỹ HTND được các cấp triển khai hiệu quả, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu.


Từ các dự án sử dụng nguồn đầu tư nhờ vốn Quỹ HTND còn giúp gia tăng sự chia sẻ và tính đoàn kết giữa các thành viên tham gia dự án, cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh... Nhờ đó, các mô hình đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn.


Để bà con nông dân có thêm điều kiện duy trì sản xuất và phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh còn diễn ra như hiện nay, Hội ND tỉnh đã rà soát đối tượng, hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ HTND thông qua các dự án nhằm tiếp sức nông dân vượt qua khó khăn.


Tại xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, dự án “Trồng Dưa Leo” được Hội ND tỉnh phê duyệt cho vay số tiền 300 triệu đồng, gồm 12 hộ, thời hạn vay 24 tháng, với phí vay 0,7/tháng và 3 tháng thu phí một lần.


Nguồn vốn Quỹ HTND đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân trên địa bàn xã có vốn đầu tư sản xuất sau đại dịch Covid - 19, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần  kinh tế gia đình, phát triển hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 
 Đồng thời tạo điều kiện để Hội ND xã đẩy mạnh họat động tuyên truyền, tập hợp vận động hội viên, nông dân và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân địa phương và đề nghị các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.


Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố Phú Quốc đã tiến hành giải ngân vốn Quỹ HTND thành phố cho Dự án “Nuôi cá lồng bè” xã Bãi Thơm để tạo điều kiện giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn và khoa học kỹ thuật để mở rộng sản xuất, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.


Dự án nuôi cá lồng bè tại xã Bãi Thơm được thực hiện tại địa bàn 2 ấp: Bãi Thơm và ấp Đá Chồng, với số tiền được giải ngân là 300 triệu đồng (mỗi hộ vay số tiền 20 triệu đồng) thời hạn vay 24 tháng, với phí vay 0,7%/tháng, sẽ giúp cho các hội viên có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.


Qua xây dựng các nhãn hiệu nông sản tập thể với các mô hình do Qũy HTND đầu tư vốn, giúp nông dân vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, hạn chế tệ nạn xã hội và tín dụng đen.


Qũy HTND là công cụ, điều kiện quan trọng để Hội thu hút, tập hợp vận động hội viên, nông dân tiếp theo nguồn năng lực, nâng cao chất lượng công tác hội, thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Bên cạnh nguồn vốn từ Quỹ HTND, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo các cấp Hội hàng năm tích cực triển khai công tác phối hợp với các ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng ủy thác tín dụng nguồn vốn vay.


Hàng năm, các cấp Hội cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tăng cường nguồn vốn hỗ trợ giúp đỡ ngày càng nhiều lượt hội viên, nông dân có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh.


Các cấp Hội đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp ủy thác vốn vay với ngân hàng CSXH. Nhờ đó, dư nợ ủy thác với ngân hàng thông qua kênh của Hội ND tăng trưởng tốt, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng lên qua từng năm.


Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách đến nay là 1.282.261 triệu đồng (tăng 90.786 triệu đồng so với cuối kỳ năm 2020). Quản lý 1.047 Tổ TK&VV (tất cả được ủy nhiệm thu lãi). Số hộ hiện đang dư nợ là 47.693 hộ.


 Có 4/15 huyện ký chương trình phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cùng cấp. Tổng dư nợ cho vay qua Tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý hiện đạt 8,565 tỷ đồng, gồm 22 Tổ vay vốn, với 156 thành viên tham gia.


Năm 2022, các cấp Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND các cấp; Đề nghị Trung ương Hội, UBND tỉnh tiếp tục bổ sung nguồn vốn Quỹ để đầu tư xây dựng các mô hình, dự án ở nông thôn; phối hợp với ngân hàng NN & PTNT, ngân hàng CSXH và nguồn Quỹ HTND các cấp tạo nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nông dân vay vốn và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật; xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên, nông dân áp dụng vào sản xuất; phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương triển khai Đề án phát triển Quỹ HTND tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2030.
 

 

 

Lưu Xuân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản