Quỹ HTND Trung ương: Giảm mức thu phí cho vay hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
16:35 - 07/08/2021
(Quỹ HTND)- Ngày 06/8/2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã ký ban hành Quyết định số 3938-QĐ/HNDTW về việc giảm mức thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương cho hội viên, nông dân xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Theo đó, đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương: Giảm 10% mức thu phí cho vay nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương từ 8,4%/năm xuống 7,56%/năm trong kỳ thu phí quý 3 và quý 4 năm 2021 đối với các dự án đang dư nợ nguồn Quỹ HTND Trung ương (trường hợp hộ vay đã nộp phí quý 3 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì số phí được giảm sẽ trừ lùi vào quý 4).
 

Việc phân bổ tỷ lệ phí thu nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương cho các cấp Hội (tổng số phí thu 7,56%/năm) được phân bổ cho bốn cấp Hội như sau:


Trung ương Hội 2,7%/năm (giảm 0,3%/năm), trong đó: trích lập Quỹ dự phòng rủi ro 0,9%/năm, chi phí nghiệp vụ, quản lý và bổ sung vốn 1,8%/năm.
 

Các cấp Hội địa phương: 4,86%/năm (giảm 0,54%/năm) chi cho công tác quản lý, chỉ đạo. Trong đó: Hội ND cấp tỉnh: 1,35%/năm; Hội ND cấp huyện: 1,35%/năm; Hội ND cấp xã: 2,16%/năm.
 

Đối với nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh, cấp huyện: Ban Thường vụ Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện tùy thuộc diễn biến tình hình và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 ở địa phương quyết định mức giảm phí cho vay đối với nguồn vốn của cấp mình nhưng không vượt quá 15% mức phí đang thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội (8,4%/năm) nhằm đảm bảo trích lập Quỹ Dự phòng rủi ro và các khoản chi phí cần thiết cho hoạt động của Quỹ HTND theo Thông tư số 69/2013/TTBTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
 

Những nguồn vốn khác có mức phí thu không theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội thì không áp dụng quy định này.


Tỷ lệ phân bổ phí thu cho các cấp Hội ở địa phương (tỉnh, huyện, xã) vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1201-QĐ/HNDTW ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về mức thu phí cho vay Quỹ HTND và tỷ lệ phân bổ phí thu cho vay Quỹ HTND. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Hiện đến 30/6/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 3.928,48 tỷ đồng, tăng 204,08 tỷ đồng so với 31/12/2020. Trong đó: Quỹ HTND Trung ương đạt 740,062 tỷ đồng (chiếm 18,84%); Quỹ cấp địa phương đạt 3.188,418 tỷ đồng (chiếm 81,16%).


Quỹ HTND Trung ương đã đôn đốc thu hồi 100,619 tỷ đồng tại 210 dự án đến hạn với 2.696 hộ vay; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự án của Quỹ HTND các tỉnh, thành Hội trình Ban Thường vụ Trung ương Hội phê duyệt và giải ngân 108,54 tỷ đồng cho 2.563 hộ vay với 219 dự án.
 

Đến 30/6/2021, nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.452 dự án, cho 17.461 hộ vay, với tổng dư nợ trên 692,07 tỷ đồng (mức vay bình quân 01 dự án đạt 476,6 triệu đồng, 01 hộ đạt 39,63 triệu đồng); trong đó dự án trồng trọt chiếm 36,01%, chăn nuôi chiếm 43,38%, thủy sản chiếm 15,15%, dịch vụ, làng nghề và các loại khác chiếm 5,45%.

 
Nhìn chung, nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua các dự án, nhóm hộ đã giúp hội viên, nông dân liên kết tổ chức sản xuất hiệu quả góp phần xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập.

Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản