Hội ND Hòa Bình đẩy mạnh công tác quản lý, bảo toàn nguồn vốn Quỹ HTND
09:43 - 26/05/2021
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt 36.284 triệu đồng. 
Nguồn Quỹ HTND các cấp giúp hội viên, nông dân giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống

Trong đó: Nguồn ủy thác của Trung ương Hội 13.850 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp 9.249 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách huyện cấp 5.960 triệu đồng; nguồn ủng hộ từ cán bộ, hội viên nông dân 7.062 triệu đồng; thu ủng hộ từ cán bộ Hội ND tỉnh 13,350 triệu đồng; nguồn vốn mượn 150 triệu đồng. 


Từ khi Đề án 966 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020” của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN được ban hành, Hội ND tỉnh đã chủ động đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND tỉnh. Đồng thời, ban hành các văn chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn bộ máy quản lý Quỹ HTND các cấp theo đúng quy định; phối hợp với các Sở, ngành thực hiện các dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.


Sau hơn 10 năm, mọi hoạt động đã đi vào nề nếp, thành lập Ban Điều hành Quỹ HTND chuyên trách, Ban Kiểm soát Quỹ; ban hành các văn bản chỉ đạo Hội ND cấp huyện thành lập, kiện toàn Ban Điều hành Quỹ và các thủ tục hành chính khác để giao dịch theo quy định. Bên cạnh đó thực hiện việc phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn triển khai hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân.


Hàng năm, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai việc xây dựng dự án theo đúng quy trình, xét duyệt hộ vay đúng đối tượng, thời hạn và mức vay; hướng dẫn lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng hướng dẫn, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức Hội. Trước và sau khi giải ngân vốn vay, các cấp Hội phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ vay; chỉ đạo Ban Quản lý dự án duy trì sinh hoạt  định kỳ để trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm.


Để bảo toàn nguồn vốn Quỹ HTND, sau giải ngân và trong quá trình thực hiện dự án, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hộ vay. Qua đó, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cũng như kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để uốn nắn.


Các cấp Hội luôn coi trọng phương châm “Vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân” nhằm thu hút nhiều hội viên tham gia vào Hội, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.


Nhìn chung, các dự án kết thúc chu kỳ vay đều được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiện đang tiếp tục được các cấp Hội triển khai nhân rộng. Điển hình như: dự án “Trồng và chăm sóc cam” xã Tây Phong, xã Nam Phong (huyện Cao Phong); dự án “Trồng bưởi diễn” xã Ngọc Lương, thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy); dự án “Chăm sóc cam, bưởi” xã Phú Thành (thị trấn Thanh Hà); dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” xã Liên Hòa (huyện Lạc Thủy),...


Từ hiệu quả của các mô hình, dự án vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp tạo động lực trong xây dựng và phát triển các làng nghề, chi, tổ Hội nghề nghiệp, mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, Hợp tác xã)…; Các dự án được triển khai còn giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ gia đình hội viên, nông dân; góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
 

Hồng Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản