Hướng dẫn 168-HD/HNDTW ngày 23/3/2020 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội ND cấp tỉnh, huyện theo Quy định 212 của Ban Bí thư
10:36 - 11/06/2020
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản