Công văn gửi Báo cáo
14:52 - 16/05/2018
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN
*
Số 41 - CV/QHT
V/v báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND  5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
                 Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018
 
       Kính gửi:  - Hội Nông dân tỉnh (thành phố)
                - Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh (thành phố).
 
Để tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động Quỹ HTND 6 tháng đầu năm 2018; cung cấp số liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương đề nghị tỉnh (thành) Hội báo cáo kết quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, tập trung vào những nội dung chính trong Đề cương và mẫu biểu gửi kèm như sau:

1. Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Ban điều hành Quỹ HTND cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập và hoàn thiện tư cách pháp nhân của Quỹ HTND cấp huyện (Biểu số 03D-T/QHT).

2. Công tác phát triển nguồn vốn Quỹ HTND: Tách riêng nguồn vốn của cấp tỉnh, huyện, xã (Biểu số 03B-T/QHT).

3. Kết quả cho vay, quản lý, sử dụng vốn Quỹ HTND:
Trong Báo cáo: Cần ghi rõ các loại hình dự án đang thực hiện trong tỉnh/thành phố đối với nguồn vốn Quỹ HTND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã): Số dự án trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ,...trên tổng số dự án đang thực hiện (Biểu số 03C-T/QHT)

4. Kết quả thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

5. Kết quả phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng No&PTNT và các ngân hàng thương mại khác (nếu có) trong việc tổ chức thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

6. Nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong chỉ đạo, điều hành, quản lý Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng.

Đề nghị HND tỉnh (thành phố) cập nhật đầy đủ số liệu theo các mẫu biểu đã quy định và biểu bổ sung, số liệu ước tính đến ngày 31/5/2018 gửi kèm theo công văn này.

Báo cáo và biểu thống kê số liệu của các tỉnh (thành) Hội gửi về Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương - số 9 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 31/5/2018 để tổng hợp trình Ban Thường vụ Trung ương Hội (đề nghị HND tỉnh, thành phố gửi trước biểu số liệu theo địa chỉ email: quyhtnd@gmail.com).

Công văn, đề cương báo cáo và các biểu mẫu được tải lên mục chính sách văn bản trên chuyên trang của Quỹ HTND Trung ương: http://quyhotronongdan.vn
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
Nguyễn Xuân Thắng
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Mô hình chăn nuôi gà huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vay vốn 2 tỷ đồng