Thông báo Kết luận số 150-TB/HNDTW ngày 09/01/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân" giai đoạn 2016 - 2020
08:24 - 28/11/2016
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản