Chương trình phối hợp số 01/CTPH-NHNN-HND-HLHPN giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
16:39 - 18/11/2016
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản