Hướng dẫn thực hiện Quy định số 282-QĐ/TW, ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện
17:24 - 10/05/2016
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản