Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết về "tam nông"
16:52 - 29/07/2021
(Quỹ HTND)- Đến nay, cả nước đã xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành với 63/63 Quỹ HTND thuộc Hội ND cấp tỉnh/thành phố, 657/671 Quỹ HTND thuộc Hội ND cấp huyện và 8.305/9.950 Hội ND cấp cơ sở xây dựng, phát triển được nguồn Quỹ HTND. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 3.746,746 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân toàn hệ thống đạt 27,7%/năm.

Mô hình vay vốn nguồn Quỹ HTND “Trồng và chăm sóc cam” xã Nam Phong, huyện Cao Phong đem lại thu nhập cao cho các hộ tham gia dự án

Triển khai nhiệm vụ của Hội NDVN trong thực hiện Nghị quyết 26, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã xây dựng, phê duyệt Đề án 966 – ĐA/HNDTW ngày 31/12/2010 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020”.
 

Triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ - TTg “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, giai đoạn 2011-2020”; trong đó nhấn mạnh đến việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần thông qua đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND thuộc Hội NDVN.
  
 
Thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN tăng cương phối hợp với các Bộ, ngành tạo nguồn lực triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời, Hội đẩy mạnh việc ký kết với các Ngân hàng để mở rộng các nguồn vốn ủy thác hỗ trợ hội viên, nông dân. Đến nay, tổng nguồn dư nợ tín dụng ủy thác qua Hội ND đạt hơn 136.000 tỷ đồng với trên 2,6 triệu lượt hội viên, nông dân tham gia vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
 

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông dân, hoạt động Quỹ HTND thuộc Hội NDVN đã đạt được những kết quả vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND và dư nợ ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh qua các năm, đã giúp cho hơn 15 lượt triệu hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… mở rộng phát triển nhiều ngành nghề của địa phương. Hiện, doanh số cho vay đạt gần 300.000 tỷ đồng, trong đó, doanh số cho vay Quỹ HTND đạt hơn 11.346 tỷ đồng với gần 671.000 lượt hộ vay vốn...
 
 
Nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND với quy mô lớn, mức vay cao đã trở thành những mô hình tiêu biểu, điển hình và đang được nhân rộng. Sau khi hoàn trả vốn, nhiều địa phương tiếp tục duy trì được sự liên kết hợp tác của các hộ dân trong việc phát triển, nhân rộng mô hình giúp hình thành hàng nghìn mô hình liên kết, hợp tác xây dựng các chi Hội ND nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp và làm tiền đề thành lập Tổ Hợp tác, Hợp tác xã hoạt động hiệu quả.
 

Từ những kết quả đạt được đã khẳng định ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính trị, xã hội của Quỹ HTND; đồng thời, là công cụ, phương tiện hữu ích tạo điều kiện để Hội ND trực tiếp và phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân.
 

Thời gian tới, để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 về "tam nông", Hội NDVN đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cần ban hành khuôn khổ pháp lý phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động do Hội ND trực tiếp quản lý nhằm phát huy những kết quả đã đạt được của mô hình Quỹ HTND thuộc Hội NDVN; quan tâm, bổ sung vốn cho Quỹ HTND Trung ương đồng thời chỉ đạo UBND các cấp hàng năm cấp bổ sung vốn cho Quỹ cùng cấp theo Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, giúp tạo cơ chế thuận lợi để các cấp Hội tổ chức vận động nguồn vốn Quỹ HTND từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước đạt hiệu quả.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo: “Trên cơ sở tổ chức và hoạt động đã có, đổi mới Quỹ HTND thành tổ chức trực thuộc hệ thống Hội NDVN, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có Điều lệ hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng”.

 

An Nhiên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản