Đổi mới hoạt động Hội nhờ nguồn vốn Quỹ HTND
16:37 - 11/09/2023
(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cấp Hội tập trung hướng về cơ sở. Trong đó, tăng cường các nguồn lực nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các địa phương.


 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định công tác xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023. Thông qua sự trợ giúp cụ thể, thiết thực, các cấp Hội đã hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần tiếp sức, đồng hành cùng hội viên, nông dân vươn lên làm giàu.


 

Nhiều mô hình kinh tế khi được vay vốn Quỹ HTND để xây dựng và triển khai còn giúp phát huy tốt các điều kiện, lợi thế sẵn có ở địa phương


Trên cơ sở đó, hàng năm, Ban Thường vụ ND dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND cùng cấp vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh. Đồng thời, giao chỉ tiêu thi đua cho các đơn vị cấp huyện, trung bình mỗi huyện tăng từ 300 - 350 triệu đồng (từ nguồn ngân sách cấp huyện và nguồn vận động xã hội hóa).

 
Đến nay, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập Ban vận động Quỹ HTND; 8/8 huyện, thị xã, thành phố tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Quỹ. Nhờ đó, công tác điều hành, quản lý, sử dụng nguồn Quỹ HTND ngày càng nề nếp và tiếp tục được nâng cao.
 

Đáng chú ý, 8/8 Hội ND cấp huyện xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND đạt mức từ 1 tỷ đồng/đơn vị trở lên; 75/75 cơ sở Hội xây dựng được Quỹ HTND và đã chuyển 8.281 triệu đồng lên Quỹ cấp huyện quản lý.

 
Một số đơn vị điển hình trong triển khai vận động xây dựng nguồn Quỹ HTND, như: Huyện Châu Thành A đã tăng trưởng 550 triệu đồng (vượt 57% so chỉ tiêu tỉnh giao); huyện Châu Thành tăng trưởng 470 triệu đồng (vượt 34%); thành phố Ngã Bảy, chỉ tiêu giao 300 triệu đồng, tăng trưởng 348 triệu đồng (vượt 16%)… Ngoài ra, các đơn vị huyện còn lại trên địa bàn cũng đạt và vượt bình quân từ 12 - 15% so với chỉ tiêu được giao. 

 
Các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn, kịp thời giải ngân cho hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh quản lý đạt 51,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ 48,4 tỷ đồng cho 1.308 lượt hộ hội viên, nông dân vay triển khai 164 dự án.

 
Nhìn chung, hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả vốn vay. Nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ có điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, trở thành những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. 

 
Để đạt được những kết quả kể trên, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trong hội viên, nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động Quỹ HTND. Hình thức tuyên truyền được các cấp Hội tiến hành đa dạng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các buổi sơ tổng kết công tác Hội, trên bản tin nông dân tỉnh Hậu Giang…

 
Bên cạnh đó, đối với những chương trình, đề án của tỉnh, các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõ. Hội ND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo Hội ND cấp huyện và xã phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị quyết của Hội Đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 
Hàng năm, bên cạnh sự ủng hộ, hỗ trợ của các cấp ủy và chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các cấp Hội trong tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, nông dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nguồn Quỹ HTND.

 
Mặt khác, các cấp Hội tích cực huy động sự ủng hộ, đóng góp từ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các tổ chức, cá nhân; đồng thời, tranh thủ từ các chương trình, dự án để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế đạt hiệu quả.

 
Nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh đã tập trung hướng dẫn, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế theo đặc thù và lợi thế của từng vùng. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với ngành chức năng liên quan tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn, hướng dẫn về phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương.

 
Nhờ đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã phát triển được những mô hình kinh tế liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; các mô hình vừa phát triển kinh tế hiệu quả vừa gắn với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 
Nhiều mô hình kinh tế khi được xây dựng và triển khai còn giúp phát huy tốt các điều kiện, lợi thế sẵn có ở địa phương. Tiêu biểu như: Dự án “Trồng bưởi da xanh” ở xã Thuận Hưng và thị trấn Vĩnh Viễn- huyện Long Mỹ; “Trồng nhãn Ido” ở thị trấn Một Ngàn- huyện Châu Thành A; “Sản xuất cây giống sạch bệnh” tại xã Phú Hữu và dự án trồng mít Thái ở xã Đông Phước A- huyện Châu Thành; “Trồng mít Thái, sầu riêng R6” ở xã Tân Thành- thị xã Ngã Bảy; nuôi ba ba ở xã Vị Thủy- huyện Vị Thủy và xã Hòa An- huyện Phụng Hiệp…

 
Bên cạnh đó, công tác phối hợp, triển khai các chương trình tín dụng từ nguồn vốn ủy thác của các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh được các cấp Hội thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nguồn vốn tín dụng đã kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của hội viên, nông dân trong tỉnh.

 
Đến nay, Hội ND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ cho 87.534 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ đạt trên 8.747 tỷ đồng.

 
Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nguồn Quỹ HTND đối với quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, thời gian qua, Hội ND thành phố Ngã Bảy đã tích cực huy động và điều hành Quỹ HTND đạt hiệu quả. Nhờ đó, tạo nguồn vốn ổn định để giúp hội viên, nông dân triển khai tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các cơ sở Hội.

 
Nhờ tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phát triển nguồn vốn Quỹ HTND, hiện nay, ND thành phố Ngã Bảy đang quản lý hơn 5,14 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND. Được tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời, đã có 121 hộ hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư xây dựng 23 dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp tạo thêm thu nhập và phát triển kinh tế.

 
Nhìn chung, các dự án đều tập trung vào những loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp chung của thành phố. Theo đó, với mỗi mô hình có nhu cầu được hỗ trợ, Ban điều hành Quỹ HTND thành phố sẽ tiến hành thẩm định, tùy vào loại hình canh tác, chu kỳ sản xuất và nguyện vọng của từng hộ nông dân để có mức hỗ trợ phù hợp.

 
Trước đây, địa bàn phường Hiệp Thành vốn được quy hoạch là vùng mía nguyên liệu của Nhà máy đường Phụng Hiệp. Tuy nhiên, những năm qua, hoạt động sản xuất cũng như lợi nhuận của người dân giảm dần nên các cấp chính quyền địa phương đã tích cực vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, cây chanh không hạt là một trong những loại cây trồng mới phù hợp, được chính quyền khuyến khích và hỗ trợ người nông dân trồng.

 
Để triển khai mô hình, bên cạnh việc hỗ trợ về cây giống, khoa học kĩ thuật, các cấp Hội đã xem xét, phê duyệt và giải ngân 750 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND thành phố cho 19 hộ nông dân của phường vay. Hiện, nguồn vốn đang đầu tư triển khai tại 04 dự án, bao gồm 03 dự án trồng chanh không hạt và 01 dự án cải tạo vườn tạp.

 
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mười Em ở khu vực 7, phường Hiệp Thành được Quỹ HTND thành phố cho vay 40 triệu đồng để đầu tư vào cải tạo 1 ha đất trồng giống chanh không hạt. Do việc trồng chanh có thời gian khá dài, đồng vốn vay đến kịp thời đã giúp gia đình ông tháo gỡ những khó khăn để mua thêm phân thuốc, dụng cụ sản xuất… Mô hình hiện đã cho thu hoạch ổn định, lợi nhuận khá giúp ông sớm hoàn trả lại nguồn vốn vay để tiếp tục quay vòng hỗ trợ các hộ nông dân khác trong phường.

 
Thời gian qua, Hội ND xã Vị Thuỷ (huyện Vị Thuỷ) luôn chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội bằng nhiều giải pháp cụ thể. Đồng thời, tích cực triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân.

 
Đáng chú ý, Hội ND xã đã được Hội ND tỉnh và huyện hỗ trợ ủy thác gần 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ HTND để triển khai thực hiện 4 dự án giúp cho hơn 30 hộ hội viên, nông dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội ND xã cũng đang quản lý các Tổ TK&VV của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ 14 tỉ đồng, cho hơn 360 hộ nông dân vay ưu đãi để phát triển sản xuất, vượt khó vươn lên thoát nghèo.

 
Hội ND xã đã tập trung xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và tổ chức hướng dẫn cho hội viên, nông dân trong xã làm theo. Tham gia vào các mô hình, hội viên, nông dân vừa được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ HTND các cấp, vừa được trang bị kiến thức, khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất…

 
Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Hội ND xã còn luôn chú trọng triển khai thực hiện các mô hình để thu hút, khuyến khích bà con đồng bào dân tộc tham gia vào tổ chức Hội ND. Cụ thể, đầu năm 2023, Hội ND xã đã xây dựng mô hình “Nhóm liên kết nuôi ba ba của hội viên đồng bào Khmer ấp 8 cho lợi nhuận 200 triệu đồng/năm”.

 
Bên cạnh việc được học tập, trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm nuôi ba ba đạt hiệu quả cao, các thành viên của nhóm liên kết còn được các cấp Hội tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay, có thêm nguồn lực đầu tư mua con giống, thức ăn chăn nuôi… Nhờ đó, các hộ thành viên của nhóm liên kết tập trung xây dựng và phát triển tốt mô hình, bước đầu mang lại doanh thu ổn định.

 
Có thể thấy, từ các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội trong sản xuất, kinh doanh đã giúp cho hội viên, nông dân trong tỉnh phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ đó, hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội ND phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã có tổng số 60.467 hộ hội viên, nông dân của tỉnh được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết.

 

Nguyễn Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản