Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân
16:10 - 06/05/2023
(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều chương trình, dự án giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
 Các mô hình, dự án được triển khai giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân trên địa bàn


 
Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND các cấp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Quỹ HTND.

 
 Hàng năm, Hội ND tỉnh tổ chức phân bổ và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp Hội, lấy đó làm tiêu chí để bình xét thi đua. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Hội, Điều lệ Quỹ HTND, Hội ND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn bộ máy, quản lý Quỹ HTND các cấp trong toàn tỉnh.

 
Quỹ HTND toàn tỉnh vận động được 4.766 triệu đồng. Cấp tỉnh vận động được 1.465 triệu đồng, trong đó nguồn vận động đóng góp, ủng hộ được 465 triệu đồng; ngân sách tỉnh bổ sung cho Quỹ 01 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố và cơ sở vận động đư­­ợc 3.301 triệu đồng với nguồn ngân sách cấp 610 triệu đồng.
 

Để phát triển nguồn vốn Quỹ, bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ Trung ương đến địa phương, Hội ND các cấp trong toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND, tích cực đóng góp xây dựng Quỹ.
 

Hiện Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý 67.000 triệu đồng, cụ thể: Nhận ủy thác từ Quỹ HTND TW Hội 8.205 triệu đồng; nguồn cấp tỉnh 12.859 triệu đồng, trong đó vận động ủng hộ 6.359 triệu đồng, ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ  6.500 triệu đồng; nguồn vận động cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn 45.936 triệu đồng, trong đó nguồn vận động ủng hộ đạt 43.586 triệu đồng, ngân sách cấp 1.790 triệu đồng.
 

Bên cạnh đó, công tác huy động xây dựng Quỹ, quản lý, điều hành, thẩm định dự án và giải ngân nguồn vốn đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của Trung ương Hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp.

 
Quỹ HTND các cấp tổ chức giải ngân 15.747 triệu đồng cho 619 hội viên vay thực hiện 94 dự án; thu hồi 38 dự án đến hạn với số vốn 5.600 triệu đồng.


Đồng thời, các cấp Hội chú trọng việc cho vay vốn theo các dự án, mô hình điểm có sự liên kết của các Tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp hoặc các nhóm hộ liên kết. Qua đó, đã giúp hình thành nhiều mô hình các chi, tổ Hội, Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

 
Các cơ sở Hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Hội vận động xây dựng được 04 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ, thành lập được 10 Hợp tác xã, 87 Tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và kinh tế tổng hợp.


Thông qua nguồn Quỹ, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai xây dựng nhiều mô hình, dự án vay vốn hiệu quả như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hội viên, nông dân, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Trung ương Hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng cho 180 cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, xã.


Cùng với việc quản lý tốt nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội trong tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn triển khai hiệu quả hoạt động ủy thác nhằm hỗ trợ kịp thời nguồn vốn vay giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
 


Các cấp Hội phối hợp với ngân hàng CSXH cho hội viên vay 318.283 triệu đồng, thu nợ 196.417 triệu đồng. Hội ND đang quản lý 647 tổ TK&VV với 17.628 hộ. Tổng dư nợ 1.018.830 triệu đồng; huy động tiết kiệm đạt 22.427 triệu đồng.
 

Ngân hàng CSXH khen thưởng 12 tập thể, 33 cá nhân trong hệ thống Hội có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác cho vay vốn; phối hợp tổ chức tập huấn công tác tín dụng cho 273 cán bộ Hội cơ sở và Tổ trưởng tổ TK&VV.

 
Các cấp Hội tham gia tổ chức phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, qua triển khai đã huy động được cán bộ, công chức, hội viên gửi tiết kiệm với số tiền 5.848 triệu đồng đạt 117% kế hoạch; lựa chọn giới thiệu 10 cán bộ Hội tham gia Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ ngân hàng CSXH.

 
Các cấp Hội phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cho vay 6.706 triệu đồng, thu nợ 11.329 triệu đồng, tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội  đến nay là 47.654 triệu đồng với 167 Tổ Vay vốn với 935 hộ vay.

 
Bên cạnh đó, Hội phối hợp với ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt giải ngân 4.438 triệu đồng cho 84 hộ vay thông qua 14 Tổ Liên kết, tổng dư nợ đến nay đạt 8.810 triệu đồng, 37 Tổ Liên kết với 156 hộ vay.

 
Các cấp Hội đã chỉ đạo và thực hiện tốt việc lồng ghép cho vay nguồn vốn với các hoạt động tập huấn, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho hội viên, nông dân. Qua đó, nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương để gia tăng giá trị và lợi nhuận cho người nông dân.
 

Từ các nguồn vốn, hội viên, nông dân đã đầu tư mua cây con giống, xây dựng chuồng trại, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả. Đa số hội viên tham gia thực hiện các mô hình, dự án vay vốn đều có ý thức xây dựng mô hình, sử dụng vốn đúng mục đích nhằm phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn; đồng thời, có trách nhiệm hoàn trả vốn vay khi đến thời hạn đúng quy định.

 
Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế và trở thành tấm gương hộ sản xuất kinh doanh giỏi. 


Thông qua nguồn vốn, nhiều hộ nghèo vươn lên khá, giàu và xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến như: Dự án phát triển cây thanh long tại xã Vũ Minh (huyện Nguyên Bình); dự án trồng và chế biến miến dong tại thị trấn Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình); dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm); dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Lăng Yên (huyện Trùng Khánh); dự án chăn nuôi lợn nái, trồng cây ăn quả tại phường Sông Hiến...
 

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 111 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 6.112 hội viên, nông dân.Việc cho vay vốn Quỹ HTND gắn với dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật hiệu quả đã góp phần tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời, các mô hình, dự án được triển khai giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân trong tỉnh. 

 
Thông qua hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập từng bước ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho nhiều lao động, các mô hình mới được hình thành và nhân rộng, giúp nông dân trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen ở nông thôn và tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

 
Nhằm phát huy có hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND các cấp đã chủ động lựa chọn những mô hình, dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện. Đặc biệt, ưu tiên đối với những hộ có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay.

 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, Hội ND xã Yên Thổ (huyện Bảo Lâm) hỗ trợ 420 triệu đồng cho 21 hội viên thực hiện mô hình nuôi trâu vỗ béo.


Các hội viên tham gia mô hình đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Sau gần một năm thực hiện mô hình, trung bình mỗi hội viên xuất bán trâu sau vỗ béo và quay vòng vốn mua lứa thứ 2 để vỗ béo từ 2 - 3 con. Các hội viên tham gia mô hình có thu nhập ổn định, từng bước phát triển kinh tế gia đình.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn của hội viên, nông dân. Qua kiểm tra cho thấy hội viên vay vốn đúng mục đích theo hướng dẫn của Hội cấp trên; việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn đảm bảo theo quy định…


Việc triển khai tốt các dự án vay vốn Quỹ HTND và các ngân hàng đã tạo điều kiện cho hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ, xây dựng nhiều mô hình kinh doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ.
 

Thông qua nguồn vốn vay, các cấp Hội đã vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ; tăng cường mối liên kết giúp nông dân tham gia liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá.


Tại các cơ sở Hội, nơi có mô hình vay nguồn vốn Quỹ HTND trong những năm qua đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở nông thôn, góp phần thực hiện thành công chủ trương giảm nghèo bền vững của địa phương.
 

Năm 2023, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn đóng góp xây dựng Quỹ HTND nhằm hỗ trợ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập; triển khai thực hiện các mô hình dự án phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT gắn với xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất theo hướng liên kết hợp tác.
 
 

Long Trọng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản