Hội “xắn tay” dựng nông thôn mới ở Kon Tum
09:18 - 05/08/2019
Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Kon Tum có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum tích cực tham mưu, phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” theo Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Qua đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Kon Tum vào cuộc tuyên truyền vận động, góp phần làm thay đổi nhận thức trong hội viên nông dân, tạo sức mạnh lan tỏa trong hội viên, nông dân về việc chủ động tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới.

Hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum tích cực tham gia chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn. (ảnh: Thiên Hương)


Sau gần 10 năm thực hiện, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vai trò “trung tâm” hỗ trợ, khơi dậy sức mạnh của nông dân trong việc xây dựng đời sống kinh tế - xã hội, đưa các vùng nông thôn ngày càng phát triển về mọi mặt, góp phần quan trọng triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 

Một trong những thành công trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới đó là tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào thu gom rác thải, chung tay bảo vệ môi trường nông thôn. Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường ở nông thôn như tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình thu gom rác thải. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 94 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường.
 

Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhiều người đi xuất khẩu lao động. Qua đó, chất lượng lao động được nâng lên, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân; từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiêu chí về cơ cấu lao động, thu nhập, giảm hộ nghèo trong chương trình xây dựng nông thôn mới…
 

Để định hướng nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, những năm gần đây, Hội Nông dân từ tỉnh tới các địa phương đẩy mạnh vận động, hướng dẫn người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa đi đôi với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị và sức cạnh tranh.

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi