Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá phải tích cực giám sát, phản biện xã hội, vì nông dân
11:31 - 26/09/2023
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá sáng ngày 25/9, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu 5 vấn đề lớn. Trong đó, lưu ý vấn đề tăng cường giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nông dân.

Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nói, Thanh Hóa là một vùng đất địa linh, nhân kiệt, với lịch sử, văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
 
 
Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực không ngừng, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
Đồng chí Lương Quốc Đoàn– Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá
 
 
Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội X đề ra. Công tác tuyên truyền có sự đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn; các cấp Hội đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong tuyên truyền; hình thức rất sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19; nội dung công tác tuyên truyền bám sát thực tiễn của địa phương, từng thời điểm chính trị trọng đại, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của Trung ương và của Hội.
 
 
Cũng với đó, về công tác xây dựng tổ chức Hội được thực hiện đồng bộ, theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; các cấp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết nạp mới gắn với quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho gần 40.000 lượt cán bộ Hội các cấp; xây dựng 97 chi Hội, 881 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với hơn 17 ngàn hội viên tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội được quan tâm thực hiện thường xuyên; ủy ban kiểm tra Hội các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc.

 
Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội
 
Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho rằng, báo cáo đã lĩnh hội, quán triệt đầy đủ tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"... Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; các tham luận cũng đã minh chứng làm rõ thêm.  
 
 
Để công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hoá ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã gợi mở thêm 5 vấn đề tại Đại hội gồm:
 
 
Thứ nhất, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Hội Nông dân Việt Nam đến với đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng làng, thôn, bản văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc và bảo vệ môi trường nông thôn.
 
 
Chủ động nêu cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền; thu hồi đền bù, giải phóng mặt bằng để kích động, lôi kéo chia rẽ trong nội bộ nông dân, đồng bào dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
 
 
Thứ hai, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đảm bảo đủ số lượng, có năng lực về chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, nhất là cần ưu tiên quan tâm đến đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, chi Hội.
 
 
Đổi mới phương thức tập hợp hội viên trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân; lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc tập trung củng cố, xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên, nông dân trong tình hình mới; không ngừng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh xuống cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
 
Thứ ba, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cần tranh thủ những lợi thế của tỉnh, tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào; thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
 
 
Tổ chức Hội Nông dân các cấp phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 
 
Thứ bốn, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần chủ động tăng cường và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển các hình thức kinh tế tập thể.
 
 
Đó là tư vấn và trợ giúp pháp lý; hỗ trợ về vốn; hỗ trợ dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chuyển đổi số trong nông nghiệp; tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học để làm chủ một số loại giống cây, con chủ lực; về kết nối, hỗ trợ vật tư đầu vào; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ kết nối, xây dựng mối liên kết bền vững, hiệu quả giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp góp phần xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; sản xuất theo tín hiệu thị trường, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, xây dựng, phát triển và gìn giữ thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới; củng cố liên minh công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh.
 
 
Xây dựng được nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để phát triển vùng nguyên liệu, tăng chế biến tinh, tạo ra những vùng nguyên liệu lớn, sản phẩm chủ lực có chất lượng cao phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Chú trọng đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề cho hội viên, nông dân theo hướng đào tạo những nghề thiết thực, phù hợp với thị trường lao động và thực tiễn địa phương; đào tạo theo thực tế sản xuất của nông dân.
 
 
Cuối cùng, các cấp Hội trong tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; làm cầu nối quan trọng giữa nông dân với Đảng, với Chính quyền. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.
 
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi các cấp Hội phải nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn; đời sống, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nông dân, thể hiện trách nhiệm của mình đối với nông dân, hiểu nông dân và vì nông dân; những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương để có cơ sở và chủ động trong tham mưu, đề xuất xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.
 
 
Thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng để tham gia hoà giải, giải quyết các khiếu kiện của nông dân ngay từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân. Đại diện cho nông dân để xử lý những vấn đề phát sinh khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân bị xâm phạm.
Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường