Hội Nông dân Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2023
07:54 - 09/01/2023
Vừa qua (ngày 6/1), tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10, khoá VII, các ban, đơn vị Trung ương Hội và Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh".
Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát động phong trào thi đua của Hội NDVN năm 2023.


Phát biểu tại buổi Lễ phát động, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và "Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030"; năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam; là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.


Do đó, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Hội; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:


Một là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống của Hội trên các phương tiện truyền thông của các cấp. Trước mắt, phát động đợt thi đua đặc biệt trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân thi đua lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.


Hai là: Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố ký giao ước thi đua năm 2023.


Ba là: Thi đua xây dựng, tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, phát triển mạnh mẽ chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đổi mới và nâng cao chất lượng "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hỗ trợ hội viên nông dân khởi nghiệp sáng tạo... với những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.


Bốn là: Tiếp tục thi đua tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.


Năm là: Thi đua thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo, trung thành, tận tụy, hiểu nông dân và vì nông dân. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025" theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ gắn với tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân hội viên Hội Nông dân tiêu biểu để cỗ vũ, nêu gương, nhân rộng.


Sáu là: Tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, gắn với kết quả các phong trào thi đua; quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, hội viên nông dân nhất là những nơi điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. 


Sau khi Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát động phong trào thi đua năm 2023, tại Hội nghị Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố đã ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của tập thể Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường