Quảng Bình: Quỹ HTND năm 2022 tăng trưởng 30%
09:38 - 10/01/2023
(Quỹ HTND)- Năm 2022, nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh tăng 11.018,19 triệu đồng so với năm 2021 (tăng 30%); trong đó, cấp tỉnh tăng 7.210 triệu đồng, cấp huyện tăng 1.312,6 triệu đồng và cấp xã vận động được 2.496,3 triệu đồng. 

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cây ăn quả từ nguồn Qũy HTND

Tổng nguồn Quỹ HTND của tỉnh đến ngày 30/11/2022 đạt 47.059,49 triệu đồng. Có 8/8 đơn vị cấp huyện và 96/150 cơ sở Hội hằng năm được cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND. Các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hoá, Minh Hoá và thành phố Đồng Hới có 100% cơ sở Hội được cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND.


Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn Quỹ HTND, phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm 11 cơ sở Hội xây dựng được nguồn Quỹ HTND.
 

Thanh Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường